Algemene voorwaarden

1. Retourvoorwaarden

Alle items kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst in perfecte, ongedragen staat omgeruild worden in de winkel zelf. Er is geen retour per post mogelijk. 

2. Levering en uitvoering

Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, toch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige gedeelte, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk binnen de 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de afhaling of voor de levering van zijn goederen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dus alle items kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst in perfecte, ongedragen staat omgeruild worden in de winkel zelf. Er is geen retour per post mogelijk.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebek-horen en indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk na ontvangst van de producten en ten laatste binnen de 5 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

6. Garantie

Wat de garantie betreft, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

7. Prijzen

Gedurende de gemelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen niet verhoogd.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


8. Bijlage

Onderstaand document kunt u afdrukken en gebruiken als retourdocument.

BoekVI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
   — Aan
[hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
................................................................................................................................................................................... — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)..................................................................................................................... — Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... — Adres consument(en) ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
— Datum ............................................................................................................... — Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
...................................................................................................................................................................................
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.